پیام ورود سفیر

پیام ورود سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر محمد آزاد در اندونزی